Reglement

 1. Algemeen

1.1. De Dorpsquiz Geldermalsen is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden.

1.2. De organisatie van De Dorpsquiz Geldermalsen is volledig in handen van het Organisatiecomité  De Dorpsquiz Geldermalsen, dat ondergebracht is bij Stichting Cultureel Café Geldermalsen , hierna te noemen “de organisatie”.

1.3. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

1.4. Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op De Dorpsquiz Geldermalsen, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden, regels alsdan gelden als te zijn geaccepteerd.

2. Teams

2.1. Een team bestaat uit minimaal vier personen. Teams met minder dan vier personen zijn uitgesloten van deelname.

2.2. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

2.3. Bij de eerste Dorpsquiz Geldermalsen in 2018 zijn in principe alle teamnamen nog vrij.

2.4. Vanaf 2019 geldt dat indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, dat dan de toenmalige bij de organisatie bekende contactpersoon het eerste recht heeft op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.

3. Inschrijven voor De Dorpsquiz Geldermalsen

3.1. Een team kan zich alleen inschrijven voor De Dorpsquiz Geldermalsen  via het officiële inschrijfformulier dat op de website http://www.dorpsquizgeldermalsen.com staat.

3.2. Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via dit teamlid (zie artikel 4.1).

3.3. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden verzonden via de website http://www.dorpsquizgeldermalsen.com

3.4. De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan De Dorpsquiz Geldermalsen, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van De Dorpsquiz Geldermalsen.

4. Deelnemen aan De Dorpsquiz Geldermalsen

4.1. Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt ieder team tijdig een bewijs van deelname.

4.2. Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie krijgt het team uitsluitend na inlevering van het bewijs van deelname het De Dorpsquiz Geldermalsen  vragenboekje uitgereikt.

4.3. Het team vult in dit  – het De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekje – de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.4. Het De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekje moet duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal worden ingevuld (zie artikel 5.2).

4.5. Het ingevulde De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekje moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.

4.6. Gezien het bepaalde in artikel 5.6 wordt door de organisatie telkens en direct op het moment van inlevering en zo mogelijk in het bijzijn van de indiener het exacte tijdstip van inleveren/indienen vermeld.

4.7. Overige regels zullen worden opgenomen in het De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekje en zijn eveneens bindend.

4.8. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

4.9. Niet naleving van dit reglement dan wel overige in het De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekje opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

4.10. De organisatie is bij uitsluiting en bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.

5. Prijswinnaar

5.1. Alleen de teams die hun De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekje tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.

5.2. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.3. Doel van De Dorpsquiz Geldermalsen is om zoveel mogelijk punten te behalen.

5.4. Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse taal gesteld antwoord, betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.5. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.6. Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie de plaatsen verdelen op volgorde van inlevering van De Dorpsquiz Geldermalsen vragenboekjes. De organisatie vermeldt direct bij inlevering het exacte tijdstip van inlevering op het ingeleverde vragenboekje, welke tijdsvermelding voor de respectievelijke inschrijver als definitief en bindend, ook voor de beoordeling als in dit artikel bedoeld, wordt aanvaard.

5.7. De uitslag van De Dorpsquiz Geldermalsen wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.

5.8. De uitslag van De Dorpsquiz Geldermalsen is bindend en staat niet ter discussie.

6. Prijzen

6.1. De organisatie stelt jaarlijks een aantal prijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar.

6.2. Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast de prijs ook een Dorpsquiz Geldermalsen Wisseltrofee uitgereikt.

6.3. Als een team De Dorpsquiz Geldermalsen Wisseltrofee vijf keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.

6.4. De prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan het teamlid op het correspondentieadres (zie artikel 3.2).

7. Tot slot

7.1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.

7.2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van De Dorpsquiz Geldermalsen.

7.3. Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.

Een quiz, een sociaal samenzijn, midden in Geldermalsen

%d bloggers liken dit: